Blog Post

CEO เอไอเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562
News

CEO เอไอเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 

ประธานเข้าหน้าที่บริหารของเอไอเอสได้รับรางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” เป็นแบบอย่างที่ดึด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม

CEO เอไอเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) รับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (Best Practice Awards 2019) สาขาพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

Related posts