Tag: Google Pixel วัดการเต้นของหัวใจ

Android

Google Pixel สามารถวัดการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจได้โดยใช้กล้องถ่ายรูป 

Google ได้แอบเพิ่มความสามารถให้กับ Google Pixel ให้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจได้ ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสมาร์ตโฟนรุ่น Pixel