Tag: ประมูลคลื่น

News

กลุ่มทรูไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz มั่นใจคลื่นมีเพียงพอในการให้บริการ 

กลุ่มทรู แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz มั่นใจปริมาณคลื่นที่มีอยู่มากพอที่จะรักษาความได้เปรียบในตลาดและรองรับจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว